Instytucja: 

TRZEBIEL

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZEBIEL

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 08:00

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:23.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZEBIEL

  Obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryterw oceny wniosków o
  realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, link do
  uchwały:
  http://91.224.198.204/archiwum/ugtrzebiel/start.asp-podmiot=trzebiel-&strona
  =submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=15&podmenu=68&str=1&id=2585.htm

  Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

  Nie powołano w gminie rady oświatowej.

  W Gminie Trzebiel obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami. W związku z problemami technicznymi na stronie
  biuletynu przesyłam link do uchwały zamieszczonej w dzienniku urzędowym
  województwa lubuskiego pod pozycją 521
  http://dzienniki.luw.pl/Compatible/PublisherSearch?publisherName=Rada%20Gmin
  y%20Trzebiel

  W roku 2014 rada podjęła 50 uchwał, w 2015 roku 59 uchwał, a w 2016 roku 49
  uchwał.

  W roku 2014 przeprowadzono 2 konsultacje społeczne, w 2015 roku
  przeprowadzono 13 konsultacji społecznych, a w 2016 roku przeprowadzono 6
  konsultacji społecznych.

  W Gminie Trzebiel nie utworzono młodzieżowej Rady Gminy, ani rady seniorów.
  W Gminie Trzebiel nie wyodrębniono funduszu sołeckiego oraz nie funkcjonuje
  budżet obywatelski.