Instytucja: TUPLICE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez TUPLICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@tuplice.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • odp. na wniosek o udz. informacji publ. przez TUPLICE

  W odpowiedzi na Państwa wniosek informujemy :

  ad.1
  *http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/632/Programu_Wspolpracy_Gminy_Tuplice_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_rok_2018/*
  ad.2 W Gminie Tuplice nie powołano gminnej rady pożytku publicznego

  ad.3.W Gminie Tuplice nie powołano rady oświatowej

  ad.4 tak, Uchwała NrXXII/147/2013 Rady Gminy Tuplice z dn. 29 czerwca 2013 r

  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/64/okreslenia_szczegolowego_sposobu_konsultowania_z_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego_lub_z_organizacjami_pozarzadowymi_i_podmiotami_wymienionymi_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_2C_projekt_aktow_prawa_miejscowego_w_dziedzinach_dotyczacych_dzialalnosci_statutowej_tych_organizacji/
  --

  ad.5 liczba przyjętych uchwał w latach 2014-2016:

  2014 - 62 uchwały

  2015 - 55 uchwał

  2016 - 68 uchwał

  ad.6 We wskazanych latach nie prowadzono konsultacji społecznych. wW
  2017 r. przeprowadzono konsultacje dot. zmiany nazw ulic.

  ad.7. Nie utworzono Gminnej Rady Seniorów

  ad.8. Nie utworzono  Rady Gminy

  ad.9.
  *)
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/268/wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Tuplice_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/*

  *ad.10 . link do obowiązujących zarządzeń.......*
  ****http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/268/wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Tuplice_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/**
  ****ad.11.** w Gminie Tuplice nie funkcjonuje partycypacyjny budżet
  obywatelski.

  ad.12. nie dotyczy

  ad.13. nie dotyczy

  Z poważaniem

  Mariola Kowalska

  sekretarz Gminy Tuplice

 • odpowiedź na prośbę o informacja publiczną przez TUPLICE

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z
  dnia 09.stycznia 2018 r. przekazujemy dane dotyczące Gminy Tuplice:

  *czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej*-

  *http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/632/Programu_Wspolpracy_Gminy_Tuplice_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_rok_2018/*

  Ad 2

  czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego ?
  Nie utworzono

  ad 3.
  czy powołano w gminie radę oświatową?

  Nie powołano*
  ad *4
  czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami?

  *Uchwała nrXIII/83/08 Rady Gminy Tuplice *z dnia 24 kwietnia 2008 r.**w
  sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Tuplice*
  **ad 5.*
  Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016,

  *2014 - 62 uchwały
  2015 - 55 uchwał
  2016 - 68 uchwał*

  *Ad 6* - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
  mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  1.Konsultacje przeprowadzono jeden raz, w sprawie zmiany nazw ulic: 9
  Maja oraz Świerczewskiego

  *ad 7. - *czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym)?
  Nie utworzono
  *ad 8 -* czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym)?*
  *Nie utworzono

  *ad 9. - *czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
  ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego, *
  *tak, w 2015 roku*
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/268/wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Tuplice_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/*

  *ad10 - *link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
  w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  *1)
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/268/wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Tuplice_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/*

  *ad 11 - *czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  *
  *Nie funkcjonuje

  *ad 12-* jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
  w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),

  nie dotyczy
  *
  ad13- j*aka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  nie dotyczy

  z poważaniemMariola Kowalska

  Sekretarz Gminy Tuplice