Instytucja: ŻAGAŃ

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻAGAŃ

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@gminazagan.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 08:00

  odczytano w dniu 2018-01-09 09:17.

 • dotyczy wniosku o udostepnienie informacji publicznej przez ŻAGAŃ

  Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  informujemy, iż:

  1.W gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  2. W gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
  (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie),

  3.W gminie nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  4.W gminie obowiązuje w uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała,

  http://bip.gminazagan.eline2.serwery.pl/akty/78/467/Uchwal_Nr_XL_283_10_Rady
  _Gminy_Zagan_z_dnia_30_wrzesnia_2010_r__w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_Ko
  nsultacji_z_organizacjami_pozarzadowymi_i_podmiotami__wymienionymi_w_art__3_
  ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_wolontariacie_aktow_prawa
  __miejscowego_w_dziedzinach_dotyczacych_dzialalnosci_statutowej_tych_organiz
  acji/

  5.Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016:

  2014- 68

  2015-73

  2016-64

  6.Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016

  2014-1

  2015-1

  2016-1

  7.W gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  8.Nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  9.W gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
  pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  http://www.bip.gminazagan.pl/akty/20/209/UCHWALA_NR_XXXIV_2F239_2F14_RADY_GM
  INY_ZAGAN_z_dnia_24_marca_2014_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie
  _funduszu_soleckiego_w_budzecie_gminy/

  10.
  http://www.bip.gminazagan.pl/akty/20/700/Zarzadzenie_Nr_29_2F17_Wojta_Gminy_
  Zagan_z_dnia_19_czerwca_2017_r__w_sprawie_3A_okreslenia_procedur_wykorzystan
  ia_srodkow_funduszu_soleckiego/

  11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  12. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),

  13.Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.- nie dotyczy.

  Karolina Jędzierowska

  Tel. 68 458 48 04