Instytucja: 

CZEREMCHA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZEREMCHA

  W związku ze złożonym wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej
  Urząd Gminy Czeremcha udziela odpowiedzi na Wasze zapytania :

  1. W Gminie Czeremcha nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej
  2. Nie jest utworzona Gminna rada działalności pożytku publicznego.
  3. Nie powołano w gminie rady oświatowej,
  4. Obowiązuje uchwała Nr IV/19/10 z dnia 30.12.2010r. Rady Gminy Czeremcha
  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
  pozarządowymi lub radnymi działalności pożytku publicznego oraz
  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
  publicznego o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
  - Uchwała jest udostępniona w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy
  Czeremcha w zakładce : " Prawo lokalne" -"uchwały Rady Gminy "- "uchwały RG
  kadencji 2010-2014"

  4. w roku 2014 podjęto 51 uchwał Rady Gminy
  w roku 2015 podjęto 56 uchwał RG
  w roku 2016 podjęto 30 uchwał RG
  5. W latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji społecznych ,
  natomiast rok rocznie Wójt Gminy Czeremcha poddaje do konsultacji
  społecznych projekty uchwał w sprawie Programu współpracy z
  organizacjami pożytku publicznego ..... gdzie można wnosić swoje uwagi
  , propozycje dot. przedłożonego programu .
  6. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  7. Nie utworzono gminnej rady seniorów,
  8. Nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego
  9. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

  Sporz. M. Iwaniuk

  -----Oryginalna wiadomość-----

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZEREMCHA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-01-09 07:56

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-09 08:58