'

Instytucja: CZERMIN

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERMIN

  Dzień Dobry,

  w odpowiedzi na złożony przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej, Urząd Gminy w Czerminie informuje:

  - nie podejmowano w gminie uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej,

  - nie  utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  - nie powołano w gminie rady oświatowej,

  - w gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami ,

  - liczba przyjętych uchwał przez radę w  latach: 2014 - 7, 2015 - 57,
  2016 - 67, 2017 - 57,

  - liczba przeprowadzonych konsultacji w latach: 2014 - 1, 2015 - 1, 2016
  - 1, dotyczy Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami
  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

      pożytku publicznego, link do strony http://czermin.biuletyn.net/
  <http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czermin/>

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  - nie utworzono gminnej rady seniorów ,

  - wyodrębniono w gminie fundusz sołecki , link do strony
  http://czermin.biuletyn.net/
  <http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czermin/>

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czermin/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=32&podmenu=32&str=1

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Z poważaniem

  J. Jasińska