'

Instytucja: GŁOWNO

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na informację przez GŁOWNO

  *Stowarzyszenie
  Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska*

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji w zakresie określonym
  w e-mailu z dnia 9 stycznia 2018r., przekazuję poniżej odpowiedzi na
  zadane pytania.

  Ad 1. Nie

  Ad 2. Nie

  Ad 3. Nie

  Ad 4. W Gminie Miasta Głowno obowiązuje Uchwała
  NrXXXII/208/16RadyMiejskiej w Głowniez dnia5 października2016 r.w
  sprawie określeniaszczegółowegosposobu konsultowania z radami
  działalnościpożytkupublicznegolub organizacjamipozarządowymii podmiotami
  wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o
  działalnościpożytkupublicznego
  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w
  dziedzinachdotyczącychdziałalnościstatutowejtychorganizacji; adres strony:
  https://www.glowno.pl/redir,uchwaly?akcja=openFile&rodzaj=0&id=4864

  Ad 5. Liczba podjętych uchwał w latach 2014-2016:

   -2014 – 110

  - 2015 – 114

  - 2016 – 109

  Ad 6. Liczba przeprowadzonych konsultacji (z mieszkańcami, organizacjami
  pozarządowymi) ogółem:

  - 2014 – 2

  - 2015 – 2

  - 2016 – 4

  Ad 7. Utworzono Młodzieżową Radę Miejską w Głownie, która funkcjonuje od
  15 stycznia 2009 roku.

  Ad 8. Nie

  Ad 9. Nie

  Ad 10. Nie dotyczy

  Ad 11. Tak, w Gminie Miasta Głowno funkcjonuje budżet obywatelski.
  Podstawa prawna jego wprowadzenia: uchwała Nr XXV/164/16 z dnia 27
  kwietnia 2016r.
  Link do ww. uchwały: https://www.glowno.pl/redir,uchwaly?search=2016

  Link do uchwały dostępny jest również na stronie internetowej Budżetu
  Obywatelskiego Miasta Głowna:

  https://budzet.glowno.pl/pliki/files_b361546d8e73d5bd721c55759e7c2fa9358005.pdf

  Ad 12. W Gminie Miasta Głowno budżet obywatelski ma formę konsultacji z
  mieszkańcami.

  Ad 13. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Głowna na rok
  2017 - 150.000 zł.

  W drugiej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Głowna na rok 2018
  -150.000 zł.

  Z poważaniem

  Barbara Lisowska

  Urząd Miejski w Głownie