Instytucja: Łęki Szlacheckie

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Łęki Szlacheckie

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@lekiszlacheckie.pl> o 2018-01-09 08:01

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-01-09 08:27

 • Odpowiedź na informację publiczną z dnia 9.01.2018r.; przez Łęki Szlacheckie

  Urząd Gminy Łęki Szlacheckie Łęki Szlacheckie 15.01.2017 r.
  Łęki Szlacheckie 13D
  97-352 Łęki Szlacheckie

  Urząd Gminy Łęki Szlacheckie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. zgodnie z kolejnymi pytaniami (tiretami):
  - uchwała Nr XLIII/217/2017 Rady Gminy Łęki Szlacheckie - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łęki Szlacheckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok; link www.lekiszlacheckie.i-bip.pl,
  - nie utworzono,
  - nie powołano,
  - tak obowiązuje uchwała Nr XL/184/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; link www.lekiszlacheckie.i-bip.pl,
  - Rada Gminy podjęła 3 uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łęki Szlacheckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, 2016, 2017,
  - przeprowadzane zostały konsultacje z mieszkańcami w każdym roku przed przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łęki Szlacheckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z uchwałą XL/184/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie,
  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  - nie utworzono gminnej rady seniorów,
  - nie wyodrębniono środków w ramach funduszu sołeckiego,
  - w Gminie Łęki Szlacheckie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Marzena Macherowska
  Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy