Instytucja: RAWA MAZOWIECKA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RAWA MAZOWIECKA

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej podaję odpowiedzi na postawione pytania:

   - W gminie-Miasto Rawa Mazowiecka nie ma uchwały dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej art. 19c ust. 1 ustawy o działalności
  pożytku publicznego i wolontariacie,

  - nie ma gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  - nie ma rady oświatowej

  - w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami: Uchwała nr IX/59/15 z dnia 1 września 2015
  r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych,  Uchwała
  nr XXVI/222/08 rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008
  r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rawa
  Mazowiecka w przedmiocie zmiany jego granic, uchwała nr XXX/231/17 z 29
  czerwca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji
  społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa
  Mazowiecka  - wszystkie publikacje są dostępne na BIP UM Rawa Mazowiecka,

  - liczba przyjętych uchwał: 2014 r. - 66 (VI Kadencja) + 9 (VII
  Kadencja), 2015 r. - 83, 2016 r. - 86, liczba przeprowadzonych
  konsultacji: 2014 r. -           2015 r. - 1          2016 r. - 1
                 ,

  - utworzono Młodzieżową Radę Gminy - Uchwała nr XXVIII/222/96 z 18
  grudnia 1996 r. (BIP UM),

  - utworzono gminna Radę Seniorów - Uchwała nr XXXVIII/296/14 z 14 lipca
  2014 r. (BIP UM),

  - fundusz sołecki - nie dotyczy,

  - realizacja funduszu sołeckiego - nie dotyczy,

  -  w Gminie-Miasto Rawa Mazowiecka funkcjonuje Budżet Obywatelski
  (partycypacyjny)- rozumiany jako konsultacje społeczne - Uchwała nr
  XXX/231/17 z 29 czerwca 2017 r. (BIP UM),

  - Budżet Obywatelski w oparciu o inną formie niż niż konsultacje z
  mieszkańcami - nie dotyczy,

  - kwoty budżetu obywatelskiego: 2014 r. - jeszcze nie było, 2015 r. -
  100 tys zł., 2016 r. - 150 tys. zł.

  Z poważaniem:

  Jolanta Wróblewska

  Sekretarz Miasta Rawa Mazowiecka

  W dniu 17.01.2018 o 09:48, Urząd Miasta Rawa Mazowiecka pisze: