Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZDUNY (woj. łódzkie)

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@gminazduny.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 08:01

  odczytano w dniu 2018-01-10 09:21.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZDUNY (woj. łódzkie)

  Stowarzyszenie Siec Obywatelska Watchdog

  W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję:

  Ad. 1) nie podejmowano takiej uchwały
  Ad. 2) nie utworzono rady pożytku publicznego
  Ad. 3) nie powołano rady oświatowej
  Ad. 4) obowiąuje uchwała w sprawie konsultacji społecznych (www.ugzduny.bip.cc zakładka Rada Gminy-sesje zakończone, sesja z dn. 30.11.2011r.-uchwała nr
  61/11)
  Ad. 5) liczba uchwał podjętych w latach: 2014r. - 61
  2015r. - 82
  2016r. - 63
  Ad. 6) w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji w trybie uchwały o konsultacjach, odbywały się zebrania wiejskie na których omawiano aktualne
  zagadnienia w zależności od potrzeb
  Ad. 7) nie utworzono młodzieżowej rady gminy
  Ad. 8) nie powołano gminnej rady seniorów
  Ad. 9) wyodrębniono fundusz sołecki (www.ugzduny.pl zakładka Rada Gminy - sesje zakończone, sesja z dn. 27.03.2014r. - uchwała nr 205/14)
  Ad. 10) nie wydano zarządzeń
  Ad. 11) nie funkcjonuje budżet obywatelski, projekty mieszkańców są realizowane przez fundusz sołecki
  Ad. 12) nie dotyczy
  Ad. 13) nie dotyczy

  Maria Kubica
  Sekretarz Gminy Zduny