Instytucja: ZGIERZ

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez ZGIERZ

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji
  publicznej informuję:

  -odnośnie pkt 1- czy w gminie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej - NIE

  -odnośnie pkt 2 - czy utworzono radę działalności pożytku publicznego -TAK

  -odnośnie pkt 3- czy powołano w gminie radę oświatową - NIE

  - odnośnie pkt 4- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - TAK, adres:
  bip.gminazgierz.pl/Article/get/id,51745.html

  - odnośnie pkt 5- informacja o liczbie przyjętych uchwał w poszczególnych
  latach 2014-2016: 2014-113 uchwał, 2015-226, 2016-184

  - odnośnie pkt 6 - informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
  mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016: 2014- 0, 2015-2, 2016-0 ( w
  trybie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym)

  - odnośnie pkt 7- czy utworzono młodzieżową radę gminy -NIE

  - odnośnie pkt 8 - czy utworzono gminną radę seniorów - NIE

  - odnośnie pkt 9 - czy wyodrębniono w gminie fundusz solecki - NIE(rok
  2018), adres: bip.gminazgierz.pl/Article/get/id,51249.html

  - odnośnie pkt 10 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego
  wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie -nie dotyczy
  (nie wyodrębniono funduszu sołeckiego)

  - odnośnie pkt 11 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (.) - NIE

  - odnośnie pkt 12 - NIE

  - odnośnie pkt 13 - nie dotyczy

  Mirosława Maciak

  Urząd Gminy Zgierz