'

Instytucja: ŻARNÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻARNÓW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@zarnow.eu
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 08:01

  odczytano w dniu 2018-01-09 13:52.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2017 przez ŻARNÓW

  Szanowni Państwo,

  poniżej przesyłam odpowiedzi zawarte w przesłanym wniosku o udostępnienie
  informacji publicznej:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
  19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
  dostępna ta uchwała,

  Rada Gminy przyjęła 29 października 2010 r. w/w uchwałę.

  Uchwała dostępna jest pod adresem:
  http://bip.zarnow.tensoft.pl/uchwaly/0b0a3ab5643598d4ea1eb8321797ef4c_1/uchw
  ala%20xlvi_204_2010%20z%20dnia%2029%20pazdziernika%202010.pdf

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  W Gminie Żarnów nie utworzono Rady działalności pożytku publicznego.
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  W Gminie Żarnów nie powołano Rady oświatowej.
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała,

  Rada Gminy nie przyjęła w/w uchwały.
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016,

  1. W roku 2014 zostało przyjętych - 96 sztuk,

  2. W roku 2015 zostało przyjętych - 92 sztuk,

  3. W roku 2016 zostało przyjętych - 80 sztuk.

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  2014

  1. konsultacje społeczne projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska
  Gminy Żarnów na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 2021"
  2. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie "Programu Opieki
  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności tych zwierząt na
  terenie gminy Żarnów w 2014
  3. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego
  Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w
  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
  2015 r."

  2015

  1. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie "Programu Opieki
  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności tych zwierząt na
  terenie gminy Żarnów w 2015
  2. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego
  Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w
  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
  2016 r."

  2016

  1. konsultacje społeczne opracowania "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  dla Gminy Żarnów" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Planu
  Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żarnów na lata 2015-2020
  2. konsultacje społeczne w sprawie projektu "Strategii Rozwoju Gminy
  Żarnów na lata 2016-2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
  3. konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: " Założenia do planu
  zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żarnów"
  4. konsultacje społeczne opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
  dla Gminy Żarnów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Plan Gospodarki
  Niskoemisyjnej Gminy Żarnów na lata 2015-2020
  5. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie "Programu Opieki
  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności tych zwierząt na
  terenie gminy Żarnów w 2016
  6. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego
  Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w
  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
  2017 r."

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  Rada Gminy przyjęła 26 września 2013 r. uchwałę Nr XXVII/217/2013 w sprawie
  powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Młodzieżowa Rada funkcjonowała w roku
  szkolnym 2013/2014 i 2015/2016. Obecnie jest zawieszona z powodu małego
  zainteresowania uczniów.
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  W Gminie Żarnów nie utworzono Rady seniorów.
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
  pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  W Gminie Żarnów nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  Nie dotyczy
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  W Gminie Żarnów nie funkcjonuje budżet obywatelski.
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),

  Nie dotyczy.
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
  latach 2014-2016.

  Nie dotyczy.

  Pozdrawiam

  Monika Kurzyk

  Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

  Urząd Gminy w Żarnowie