'

Instytucja: DĄBRÓWNO

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez DĄBRÓWNO

  Szanowny Panie,

  Poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  z dnia 9 stycznia 2018r.:

  -czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
  19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
  dostępna ta uchwała;

  W Gminie Dąbrówno nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej.

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  W Gminie Dąbrówno nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego.

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  W Gminie Dąbrówno nie powołano rady oświatowej.

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała,

  W Gminie Dąbrówno obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami. Uchwała dostępna jest pod adresem:
  http://bip.dabrowno.pl/system/obj/1356_Uchwala_Nr_V_39_11.pdf

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016,

  Rada Gminy Dąbrówno przyjęła w poszczególnych latach następującą liczbę
  uchwał:

  w roku 2014 - 78,

  w roku 2015 - 80,

  w roku 2016 - 86.

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  W Gminie Dąbrówno przeprowadzano konsultacje z mieszkańcami w latach
  2014-2016.

  W roku 2014 - 9 konsultacji,

  2015- 7 konsultacji,

  2016 - 7 konsultacji.

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  W Gminie Dąbrówno utworzono Młodzieżową Radę Gminy.

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  W Gminie Dąbrówno nie została utworzona Gminna Rada Seniorów.

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
  pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  W budżecie Gminy Dąbrówno wyodrębniono fundusz sołecki. Uchwała w sprawie
  wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy dostępna jest pod
  adresem:
  http://bip.dabrowno.pl/system/obj/2473_Uchwala_Nr_XXXIII_285_14.pdf

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  Nie dotyczy.

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  W Gminie Dąbrówno nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),

  Nie dotyczy.

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
  latach 2014-2016.

  Nie dotyczy.

  Z poważaniem,

  Marta Dembkowska