'

Instytucja: MIĘDZYZDROJE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIĘDZYZDROJE

  Twoja wiadomość

  Do: um@miedzyzdroje.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:49

  odczytano w dniu 2018-01-31 08:35.

 • odpowiedź na wniosek przez MIĘDZYZDROJE

  W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 30 stycznia 2017 r., przesyłam odpowiedzi na postawione we wniosku
  pytania, zgodnie z poniższymi danymi:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
  19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
  dostępna ta uchwała,

  Odp. W gminie Międzyzdroje nie została podjęta uchwała dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie)

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  Odp. W gminie Międzyzdroje nie została powołana gminna rada działalności
  pożytku publicznego

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  W gminie Międzyzdroje nie ma powołanej rady oświatowej.

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała,

  Odp. W gminie Międzyzdroje obowiązuje uchwała nr LX/602/10 Rady Miejskiej w
  Międzyzdrojach z dnia 07.10.2010 r. w sprawie regulaminu konsultacji z
  organizacjami pozarządowymi oraz organami wskazanymi w art. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016,

  Rada Miejska w Międzyzdrojach przyjęła 2.uchwały : Nr XLVIII/482/14 z dnia
  28.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa
  Lubin nad zmianą w statucie sołectwa Lubin oraz uchwałę Nr VI/64/15 z dnia
  26.03.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa
  Wicko w sprawie nowego statutu sołectwa Wicko.

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  W roku 2014 przeprowadzono jedną konsultację z mieszkańcami dot. zmiany w
  statucie sołectwa Lubin.

  W roku 2015 przeprowadzono jedną konsultację z mieszkańcami dot. zmiany w
  statucie sołectwa Wicko.

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  Odp. W gminie Międzyzdroje nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  Odp. W gminie Międzyzdroje nie utworzono gminnej rady seniorów

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
  pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  W gminie Międzyzdroje nie ma wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),

  W gminie Międzyzdroje nie ma budżetu obywatelskiego.

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
  latach 2014-2016.

  Łączę pozdrowienia Mirosława Nurkowska