Instytucja: PEŁCZYCE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PEŁCZYCE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <umig@pelczyce.pl> o 2018-01-30 21:49

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-31 07:17

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PEŁCZYCE

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31 stycznia 2018 roku Urząd Miejski w Pełczycach uprzejmie informuje, że:

  - w gminie Pełczyce nie podjęto uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  - nie powołano rady oświatowej,

  - w gminie obowiązuje uchwała dotycząca określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pełczyce ( uchwała Nr XXIII.174.2017 Rady Miejskiej w

  Pełczycach z dnia 30.11.2017r.); adres strony pod, którym jest dostępna uchwała: http://bip.pelczyce.pl/strony/3368.dhtml

  - liczba przyjętych uchwał przez Radę w latach 2014-2016:

  a/ 2014 rok – od 27.02.2014-23.10.2014 – 44 uchwały, od 01.12.2014-22.12.2014 – 12 uchwał,

  b/ 2015 rok – 53 uchwały,

  c/ 2016 rok 60 uchwał,

  - przeprowadzono 3 konsultacje dotyczące przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

  publicznego,

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  - nie utworzono gminnej rady seniorów,

  - wyodrębniono w gminie fundusz sołecki uchwałą Nr XI.69.2016 Rady Miejskiej z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków

  stanowiących fundusz sołecki (link: http://bip.pelczyce.pl/strony/2661.dhtml)

  - w związku z realizacją funduszu sołeckiego podejmowane są zarządzenia dotyczące zmian w budżecie na wydatki dot. funduszu sołeckiego (ze względu na ilość zarządzeń proszę o informację, czy zarządzenia zmieniające budżet też są w obrębie państwa zainteresowania i jeśli tak, wówczas odpowiedź na wniosek uzupełnimy)

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.