Instytucja: REWAL

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez REWAL

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018r. uprzejmie informuję, iż:
  Ad. 1 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/9075
  UCHWAŁA Nr LV/304/17 RADY GMINY REWAL z dnia 30 listopada 2017 r.
  w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1 w którym wskazano w Rozdziale 11 TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH.
  Ad. 2 W Gminie Rewal nie powołano Rady Pożytku Publicznego.
  Ad. 3 W Gminie Rewal nie powołano Rady Oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawo Oświatowe).
  http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/6365
  UCHWAŁA II/5/14 Rady Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania
  Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) powołano Komisję Społeczno – Oświatową.
  Ad. 4 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/7321
  Uchwała Nr XXI/101/15 Rady Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rewal.
  Ad. 5 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/6300 - Rejestr uchwał Rady Gminy VII kadencji 2014-2018. 2014r. – 11, 2015r. – 99, 2016r. – 100, 2017r. – 113,
  http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/2840 - Rejestr uchwał Rady Gminy VI kadencji 2010 – 2014.
  2014r. – 88.
  Ad. 6 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/menu/121 - Rejestr konsultacji społecznych.
  http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/8511 - Rejestr Konsultacji Społecznych rok 2017 – 5 konsultacji społecznych.
  http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/8510 - Rejestr Konsultacji Społecznych rok 2016 – 1 konsultacja społeczna.
  Ad. 7 W Gminie Rewal nie utworzono Młodzieżowej Rady Gminy.
  Ad. 8 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/7545 - Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Gminy Rewal.
  http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/7206 Uchwała Nr XVIII/81/2015 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Rewal oraz nadania jej statutu.
  Ad. 9 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/8448 Uchwała Nr XLIII/234/17 Rady Gminy Rewal
  z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.
  Zgodnie z art. 240 a Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 885) w okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego nie może tworzyć funduszu sołeckiego. W związku z powyższym niewyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku jest zasadne.
  Ad. 10 Nie dotyczy.
  Ad. 11 w Gminie Rewal nie funkcjonuje budżet obywatelski.
  Ad. 12 Nie dotyczy.
  Ad. 13 Nie dotyczy.

  Z poważaniem
  Izabela Fiedukowicz -Pabin
  Urząd Gminy Rewal
  Ul. Mickiewicza 19
  72-344 Rewal
  Tel. 91 38 49 020