'

Instytucja: MIEDZICHOWO

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź Gmina Miedzichowo przez MIEDZICHOWO

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (mail z dnia
  30 stycznia 2018 r) przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania:

  - w gminie Miedzichowo nie została podjęta uchwała dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie),

  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  - w gminie nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  - obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji (art. 5a
  ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). W załączeniu przedkładam skan
  niniejszej uchwały oraz skan zmiany uchwały o konsultacjach,

  - liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 :

  2014- 57 uchwał

  2015- 63 uchwały

  2016- 84 uchwały

  - w latach 2014-2016 nie były przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami,

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  - nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  - nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego. Uchwała w sprawie
  niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków
  stanowiących fundusz sołecki dostępna jest pod adresem:
  http://www.bip.miedzichowo.pl/content.php?cms_id=1977

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie - nie dotyczy,

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne,

  - nie dotyczy,

  - kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach
  2014-2016 - nie dotyczy.

  Karolina Łotecka

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Miedzichowo

  Tel. 61 44 10 243

  Mob. 662 120 904

  Załączniki