Instytucja: 

OSTRORÓG

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRORÓG

  Twoja wiadomość

  Do: ostrorog_umig@wokiss.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:49

  odczytano w dniu 2018-01-31 11:46.

 • odpowiedź przez OSTRORÓG

  Dzień Dobry,

  Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  30 stycznia 2018 roku, który został złożony przez Stowarzyszenie Sieć
  Obywatelska Watchdog Polska.

  1. <http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/ostrorog/5345.pdf> Uchwała nr
  XXXIX/328/2017 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 28 listopada 2017 roku w
  sprawie Programu współpracy Gminy Ostroróg z organizacjami pozarządowymi
  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

  http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/ostrorog/5345.pdf

  2. Nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego.

  3. Nie utworzono gminnej rady oświatowej.

  4. Nie ma uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami.

  5. Uchwał podjęto: w 2014r.: 63, w 2015r.: 144, w 2016r.: 93.

  6. Konsultacji społecznych przeprowadzono: w 2014r.: 1, w 2015r.: 2, w
  2016r.: 3.

  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów

  9. http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=ostrorog/

  http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/ostrorog/3202.pdf

  10. <http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=ostrorog/>
  http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=ostrorog/

  11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  12. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  13. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Monika Pospieszna

  UMiG Ostroróg