Instytucja: POGORZELA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POGORZELA

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną, informujemy (w kolejności
  zadawanych pytań) że:
  1. W gminie nie obowiązuje uchwała ws. inicjatywy lokalnej.
  2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
  3. Nie powołano rady oświatowej.
  4. W gminie obowiązuje uchwała dotycząca konsultacji z mieszkańcami. Znależć
  ja można pod: http://bip.pogorzela.pl/dokument/271
  5. Liczba podjętych uchwał w poszczególnbych latach: 2014 - 71 uchwał,
  2015 - 70 uchwał, 2016 - 61 uchwał.
  6. W latach 2014 - 2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami.
  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
  9. Wyodrębniono w gminie fundusz sołecki. Uchwałę można znależć pod adresem:
  http://www.bip.pogorzela.pl/files/1733/uchwala_xxxvi-226-14_fundusz_solecki.pdf
  10. Obowiązujące zarządzenie można znależć pod adresem:
  http://www.bip.pogorzela.pl/files/2438/zarzadzenie_nr_11_2014.pdf
  11. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski.
  12. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję
  prawną.
  13. Nie przeznaczano żadnych środków na budżet obywatelski.
  Z poważaniem
  Jerzy Hejduk
  sekretarz gminy Pogorzela