'

Instytucja: DOLSK

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOLSK

  Dzień dobry,

  odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, skierowany do
  Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w dniu 9 stycznia 2018 r. przekazuję odpowiedzi
  na zadane pytania:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała
  odp.: Nie obowiązuje taka uchwała;

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
  odp. Nie utworzono takiej rady;

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -

  odp. - Nie powołano rady oświatowej.

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała
  odp. Tak, obowiązuje - link jest następujący:
  http://www.bip.dolsk.pl/uchwaly/rady/2005/XXV_sesja_9.02.2005/uchwala_XXV_14
  9_05.pdf

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016,
  odp. - liczba uchwał rady w 2014 r. - 101; w 2015 - 76 uchwał, w 2016 - 81
  uchwał;

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,
  Odp. W roku 2014 przeprowadzono 2 konsultacje społeczne, w roku 2015 - 2 i w
  2016 - 3 konsultacje społeczne,

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),
  Odp. Nie utworzono młodzieżowej rady;

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),
  Odp. Nie utworzono gminnej rady seniorów;

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
  o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  Odp. Tak , w budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki - link do uchwały:
  f. sołecki http://www.bip.dolsk.pl/uchwaly/rady/2015/uchwala_VI_29_15.pdf,

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
  z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  Odp. Nie wydano w tej sprawie zarządzeń.

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  Odp. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny), - nie dotyczy

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016. - nie dotyczy

  Z poważaniem
  Liliana Lenarczyk-Żurczak
  Sekretarz Miasta i Gminy

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOLSK

  Twoja wiadomość

  Do: umig@dolsk.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:07.