Instytucja: TULISZKÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TULISZKÓW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@tuliszkow.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:49

  odczytano w dniu 2018-01-31 11:12.

 • odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji przez TULISZKÓW

  RO.RO.1431.1.2018
  Tuliszków, dnia 2 luty 2018r.


  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska


  Watchdog Polska

  Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, w odpowiedzi na e-malia z dnia 30
  stycznia 2018r. informuje, że:

  1. Rada Miejska w Tuliszkowie nie uchwaliła trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej /art. 19c.ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie,

  2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego /art. 41e
  ust. 1 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie/,,

  3. Nie powołano rady oświatowej.

  4. Rada Nie uchwaliła zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami. Podjęta została uchwała nr XXXVIII/263/2010 w sprawie
  określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji -
  http://bip.tuliszkow.pl?a=2166

  5. W latach 2014-2016 Rada Miejska w Tuliszkowie pojęła następującą liczbę
  uchwał"

  - 2014 - 59 uchwał,

  - 2015 - 77 uchwał,

  - 2016 - 82 uchwały.

  6. Liczba przeprowadzonych konsultacji :

  W 2014r.:

  - konsultacje z lokalnymi stowarzyszeniami w sprawie opracowania rocznego
  programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi
  na 2015r.

  - konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu
  Tureckiego na lata 2015-2025

  W 2015:

  - konsultacje projektów statutów sołectw i statutu Samorządu Mieszkańców m.
  Tuliszkowa,

  - konsultacje z lokalnymi stowarzyszeniami w sprawie opracowania rocznego
  programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi
  na 2016r.

  W 2016:

  - konsultacje z lokalnymi stowarzyszeniami w sprawie opracowania rocznego
  programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi
  na 2017r.

  Należy dodać, że w latach 2014-2016 prowadzone były również konsultacje
  m.p.z.p.:

  - konsultacje m.p.z.p. m. Krępa, Ogorzelczyn I, Dryja I i Dryja II,
  Zadworna III, Piętno I, Grabowiec I, Grzymiszew I, Wielopole II, Zadworna
  IV, Krępa I

  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  8. Nie utworzono rady seniorów.

  9. Wyodrębniono fundusz sołecki - uchwała Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr
  0007.12.2014 z dnia 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego w budżecie GiM Tuliszków na 2015r. -
  http://bip.tuliszkow.pl/?a=3315

  10. Nie wydano zarządzeń związanych z realizacją funduszu sołeckiego,

  11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Z poważaniem:

  Alina Przybysz