'

Instytucja: IWANOWICE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp. na informację publiczną UG Iwanowice SG.1431.5.2018 przez IWANOWICE

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
  stycznia br. w załączeniu przesyłam odpowiedź wraz z załącznikiem.

  Z poważaniem,

  Anna Tarko

  Sekretarz Gminy

  ______________________________________________

  Urząd Gminy Iwanowice

  Iwanowice Włościańskie 99

  tel. 12 388 40 03 wew. 30

  fax. 12 388 40 30 wew. 23

  www.iwanowice.pl

  Załączniki

 • FW: odp. na informacje publiczną przez IWANOWICE

  Szanowni Państwo,

  przesyłam jeszcze raz odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca, z uwagi na to,
  iż na podany przez Państwa adres mailowy:
  sprawa-8007@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-8007@fedrowanie.siecobywatelska.pl> wiadomość nie dotarła.

  Z poważaniem,

  Anna Tarko

  Sekretarz Gminy

  ______________________________________________

  Urząd Gminy Iwanowice

  Iwanowice Włościańskie 99

  tel. 12 388 40 03 wew. 30

  fax. 12 388 40 30 wew. 23

  www.iwanowice.pl

  Klauzula Poufności

  Niniejsza wiadomość e-mail i jej załącznik jest przeznaczona jedynie dla
  zamierzonego adresata. Zawiera ona informacje, które mogą mieć charakter
  poufny i/lub są chronione przed rozpowszechnianiem i udostępnianiem osobom
  trzecim pod rygorem konsekwencji prawnych. Jeśli nie jest Pan/Pani
  zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości nie powinien jej Pan/Pani
  czytać, kopiować lub używać czy tez przekazywać osobom trzecim.
  Nieautoryzowane użycie, kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim jest
  surowo zabronione i może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne. W przypadku
  błędnego zaadresowania prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę mailem
  zwrotnym lub telefonicznie oraz wykasować wiadomość.

  Załączniki