'

Instytucja: POZEZDRZE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez POZEZDRZE

  SR.1431. 9.2018Pozezdrze , 12.02.2018 r.

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
  31.01.2018 r. przekazuję poniżej odpowiedzi zgodnie ze wskazaniem z
  wniosku :

  1)Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony w w w
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  Tak

  Uchwała Nr XXII/125/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 6 lutego 2017 r. w
  sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
  realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

  Link do uchwały www.bip.pozezdrze.pl
  <http://www.bip.pozezdrze.pl>zakładka Uchwały Rady Gminy

  2)Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  W Gminie Pozezdrze nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.

  3)Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  W Gminie Pozezdrze nie powołano rady oświatowej.

  4)Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

  Tak Uchwała nr XIII/68/03 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie Zasad i
  trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Pozezdrze

  Uchwały nie ma na BIP urzędu ponieważ dopiero od 2010 roku zamieszczono
  skany uchwał– przesyłamy skan w/w uchwały.

  5) Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016,

  Ilość podjętych Uchwał Rady Gminy w Pozezdrzu w latach :

  2014 - 47

  2015 - 59

  2016 - 43

  5)informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  Ilość przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami GminyPozezdrze w latach :

  2014- 1

  2015- 2

  2016-1

  6)czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym)

  W Gminie Pozezdrze nie utworzono Młodzieżowej Rady Gminy.

  7)Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  W Gminie Pozezdrze nie utworzono Gminnej Rady Senioralnej.

  8)Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego, link do obowiązujących zarządzeń organu
  wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie

  Tak w Gminie Pozezdrze wyodrębniono fundusz sołecki Uchwała Nr
  XXXIV/185/14 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 28 marca 2014 r.

  Link do uchwały www.bip.pozezdrze.pl
  <http://www.bip.pozezdrze.pl>zakładka/ Uchwały Rady Gminy.

  9)Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

  www.bip.pozezdrze.pl <http://www.bip.pozezdrze.pl>zakładka Zarządzenia
  Wójta

  10)Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  W Gminie Pozezdrze nie funkcjonuje budżet obywatelski ( partycypacyjny).

  11)Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),

  Nie dotyczy

  12)Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  Nie dotyczy

  Wójt Gminy Pozezdrze

  /-/ Bohdan Mohyła

  Sporządziła: K.Piotrowska

  Załączniki