'

Instytucja: KRZESZOWICE

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZESZOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@um.krzeszowice.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 08:02

  odczytano w dniu 09.01.2018 12:58.

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZESZOWICE

  Szanowni Państwo,
  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r., poniżej przekazuję wnioskowane informacje.

  Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała
  W gminie Krzeszowice nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

  Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  W gminie Krzeszowice nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

  Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  W gminie Krzeszowice nie powołano rady oświatowej.

  Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  W gminie Krzeszowice nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

  Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  Rada Miejska w Krzeszowicach w latach 2014-2016 przyjęła odpowiednio 155, 142, 131 uchwał.

  Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016
  Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach:
  2014 – 22
  2015 – 22
  2016 – 27

  Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
  W gminie Krzeszowice utworzono młodzieżową radę gminy

  Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
  W gminie Krzeszowice utworzono gminną radę seniorów

  Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
  W gminie Krzeszowice nie wyodrębniono funduszu sołeckiego

  Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
  W gminie Krzeszowice nie wyodrębniono funduszu sołeckiego

  Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
  W budżecie gminy Krzeszowice funkcjonują wyodrębnione środki w formie funduszu drogowego i funduszu wiejskiego dla jednostek pomocniczych gminy zgodnie z § 98 Statutu Gminy Krzeszowice
  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,12019,statut.html

  Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  Odpowiedź jw.

  Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016
  W formie funduszu drogowego i funduszu wiejskiego dla jednostek pomocniczych gminy w poszczególnych latach 2014-2016 przekazano następującą pulę środków finansowych:
  2014 – 2 270 944 zł
  2015 – 1 810 210 zł
  2016 – 2 394 769 zł

  Z poważaniem,
  Jan Bereza
  Sekretarz Gminy Krzeszowice

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZESZOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@um.krzeszowice.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 07:56

  odczytano w dniu 09.01.2018 12:58.