'

Instytucja: MICHAŁOWICE

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MICHAŁOWICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <jsad@michalowice.malopolska.pl> o 2018-01-09 08:02

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-01-09 08:03

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MICHAŁOWICE

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej poniżej informacje, o które Państwo wnioskowaliście:

  - UCHWAŁA NR XXIX/197/2013 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,431661,uchwala-nr-xxix1972013-w-sprawie-trybu-i-szczegolowych-kryteriow-oceny-wnioskow-o-realizacje-zadan-p.html)

  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego; nie wpłynął stosowny wniosek przewidziany art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  - nie powołano w gminie rady oświatowej,

  - UCHWAŁA NR XL/307/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Michałowice (https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1390505,uchwala-nr-xl3072017-rady-gminy-michalowice-z-dnia-27-listopada-2017-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-.html)

  - liczba uchwał Rady Gminy Michałowice:

  * rok 2014 - 78 uchwał,
  * rok 2015 - 79 uchwał,
  * rok 2016 - 104 uchwały.

  - liczba konsultacji społecznych:

  * rok 2014 - 4 konsultacje,
  * rok 2015 - 3 konsultacje,
  * rok 2016 - 9 konsultacji.

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  - nie utworzono gminnej rady seniorów; aktualnie trwają rozmowy w przedmiotowym zakresie (http://www.michalowice.malopolska.pl/aktualnosci/archiwum/2017/listopad/zapraszamy-na-spotkanie-ws-powolania-gminnej-rady-seniorow)

  - wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1287997,uchwala-budzetowa-gminy-michalowice-na-2017-rok.html)

  - zarządzenia dot. realizacji funduszu sołeckiego: Zarządzenie nr 90/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków stanowiących fundusz sołecki,

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Jednocześnie przypominam, że, zgodnie z art. 10 ust. 1 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępniana na wniosek jest informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium. Państwa wniosek w znaczącym zakresie dotyczył informacji zawartych w BIP Gminy Michałowice, niemniej organ wykazał dobrą wolę w przedmiotowej kwestii.

  Z poważaniem,
  Anna Długosz
  Sekretarz Gminy Michałowice
  <mailto:adlu@michalowice.malopolska.pl> adlu@michalowice.malopolska.pl

  <http://www.michalowice.malopolska.pl/assets/michalowice/media/files/a802ec0b-f729-4748-a3bf-bec94437e8c0/logo-big.png> Urząd Gminy Michałowice
  Plac Józefa Piłsudskiego 1
  32-091 Michałowice
  Tel. 12-388-57-40, wew. 49
  <http://www.e-michalowice.pl> www.e-michalowice.pl

  -----Oryginalna wiadomość-----