Instytucja: MASŁÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Udostępnienie informacji publicznej przez MASŁÓW

  Znak: S.1431.6.2018 Masłów, dnia 13 luty 2018 r.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31
  stycznia 2018 roku przekazuję następujące informacje:
  - w Gminie Masłów obowiązuje uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej -
  uchwała w tej sprawie ( Nr XXI/197/2016 ) jest zamieszczona w BIP,
  adres: www.maslow.biuletyn.net zakładka: Rada Gminy, Uchwały Rady Gminy
  kadencja 2014-2018, 2016
  - w Gminie Masłów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego,
  - w Gminie Masłów nie powołano rady oświatowej,
  - w Gminie Masłów obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami - nie jest zamieszczona w
  BIP, w załączeniu przesyłam scan tej uchwały,
  - w poszczególnych latach 2014-2016 Rada Gminy Masłów podjęła
  następującą ilość uchwał: w 2014 roku - 124, w 2015 roku - 122, w 2016
  roku - 126,
  - w poszczególnych latach 2014-2016 przeprowadzono konsultacje społeczne
  w liczbie: w roku 2014 - 0 , w roku 2015 - 1 , w roku 2016 - 5,
  - w Gminie Masłów nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  - w Gminie Masłów nie utworzono rady seniorów,
  - w Gminie Masłów wyodrębniono fundusz sołecki, uchwała w tej sprawie (
  Nr XLVII/367/14 ) zamieszczona jest w BIP, adres:
  www.maslow.biuletyn.net zakładka: Rada Gminy, Uchwały Rady Gminy
  kadencja 2010-2014, 2014
  - obowiązujące zarządzenia w sprawie funduszu sołeckiego są zamieszczone
  w BIP adres: www.maslow.biuletyn.net zakładka: Urząd Gminy, Zarządzenia
  wójta
  - w Gminie Masłów nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Zbigniew Zagdański - sekretarz Gminy Masłów

  Załączniki