Instytucja: 

NIEDŹWIEDŹ

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • (bez tematu) przez NIEDŹWIEDŹ

  Gmina Niedźwiedź
  34-735 Niedźwiedź 233

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2

  W odpowiedzi na Państwa o udostępnienie informacji publicznej informuję:

  - w gminie nie ma podjętej uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  - w gminie ni utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
  - w gminie nie ma powołanej gminnej rady oświatowej,
  - w Gminie obowiązuje UCHWAŁA NR XXVI/174/16 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: określenia zasad i trybu
  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niedźwiedź (BIP Urzędu Gminy: https://bip.malopolska.pl/ugniedzwiedz,a,1269499,uchwala-nr-xxvi17416-rady-gminy-niedzwiedz-z-dnia-25-listopada-2016-r-w-sprawieokreslenia-zasad-i-tr.html oraz Dziennik Urzędowy: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2016/7141/),
  - Rada Gminy Niedźwiedź przyjęła w latach 2014 - 2016 - 251 uchwał w
  tym: w 2014 r. - 73 uchwały, w 2015 r. - 107 uchwał, w 2016 r. - 71 uchwał,
  - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach: 2014 r. - 4; 2015 r. - 2, 2016 r. - 3 (rewitalizacja, zmiana planu zagospodarowania, OPP)
  - w gminie nie działa młodzieżowa rada gminy;
  - w gminie nie działa rada seniorów;
  - gmina ma wyodrębniony fundusz sołecki, uchwałą nr XLIII/314/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy Niedźwiedź środków stanowiących fundusz sołecki (BIP Urzędu Gminy: https://bip.malopolska.pl/ugniedzwiedz,a,892053,uchwala-nr-xliii31414-rady-gminy-niedzwiedz-z-dnia-31-marca-2014-roku-w-sprawie-wyodrebnienia-w-budz.html)
  - ;
  - w gminie nie ma wyodrębnionego budżetu obywatelskiego

  Marek Mąkowski - Sekretarz Gminy Niedźwiedź

 • (bez tematu) przez NIEDŹWIEDŹ

  Gmina Niedźwiedź
  34-735 Niedźwiedź 233

  Nasz znak: ORG.1431.13.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  Warszawa

  W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:

  - Urząd Gminy Niedźwiedź prowadzi media
  - Wydawane medium to kwartalnik o nazwie "ZGODA"
  - Zgoda dostępna jest w internecie na stronie www.niedzwiedz.iap.pl w zakładce Biuletyn ZGODA
  - Biuletyn ZGODA jest zarejestrowany w sądzie
  - ostatnie numery biuletynu ZGODA są dostępne w formacie pdf pod wyżej wskazanym adresem i jeżeli chcecie Państwo pozyskać ostatnie 5 numerów to proszę sobie wydrukować
  - wydatki Gminy Niedźwiedź na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
  - materiały dedykowane lub innego rodzaju promocję w poszczególnych latach wyniosły:
  2015 r. - 56 367,41 zł
  2016 r. - 47 480,04 zł
  2017 r. - 44 290,70 zł
  2018 r. - 15 410,92 zł

  Marek Mąkowski - Sekretarz Gminy Niedźwiedź