'

Instytucja: MOSKORZEW

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane / Displayed:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MOSKORZEW

  Twoja wiadomość została wyświetlona 2018-01-31 08:41:04

  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Czas dostarczenia: 2018-01-30 21:50:33
  Odbiorca: ug.moskorzew@interia.pl

  --

  Your message was displayed on 2018-01-31 08:41:04

  Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Delivery time: 2018-01-30 21:50:33
  Recipient: ug.moskorzew@interia.pl

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek przez MOSKORZEW

  -- Dzień dobry

  W odpowiedzi na Wniosek przesyłam żądane informacje:

  1. W gminie nie istnieje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków
  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

  2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

  3. Nie powołano w gminie rady oświatowej.

  4. w gminie nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

  5. Liczba uchwał przyjętych przez radę gminy w poszczególnych latach :

  - 2014 r.: 55 uchwał
  - 2015 r.: 44 uchwały
  - 2016 r.: 43 uchwały

  6. Nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami w latach 2014 -2016.

  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

  9. W gminie został wyodrębniony fundusz sołecki.

  Aktualna uchwała znajduje się na stronie bip.moskorzew.pl

  10. Nie zostały wydane zarządzenia organu wykonawczego w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

  11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  12 Inny budżet obywatelski ( partycypacyjny)również nie funkcjonuje.

  13. Kwota budżetu obywatelskiego- brak

  Iwona Ptaszek
  tel.34 3542003 wew.24