Instytucja: 

RABA WYŻNA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RABA WYŻNA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RABA WYŻNA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.
  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Urząd Gminy w Rabie Wyżnej

 • Korespondencja dostarczona! przez RABA WYŻNA

  Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.
  Twój internetowy klucz dostępu do sprawy to: 2PA992IW61Y
  Numer kancelaryjny: RKP-00221/18
  Data rejestracji: 2018.01.09
  Osoba rejestrująca: Bogusława Trybuła
  Temat pisma: [E-mail] Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Liczba załączników: 0

  Urząd Gminy w Rabie Wyżnej

 • [E-mail] Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#SG.1431.3.2018] przez RABA WYŻNA

  Dokumenty: SG.KW-00004/18
  Znak sprawy: SG.1431.3.2018
  Rej. koresp. wych.: RKW_EMAIL-00003/18
  Wysłane przez: Robert Migiel

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  e-mail: {{ email }}

  Raba Wyżna, 19.01.2018r.
  Znak: SG.1431.3.2018

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej nadesłany drogą mailową i zarejestrowany w tut. Urzędzie 9.01.2018 r. udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

  -Uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w latach 2014 – 2016:

  - Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. (link http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rurg&trejId=316&eid=269245)
  - Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innym i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. (link http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rurg&trejId=316&eid=379573)
  - Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. (link http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rurg&trejId=316&eid=426945)

  - Nie utworzono gminnej radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  - Nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  - Uchwałę o przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami w trybie art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ostatnio podjęto w 22.11.2012r. Uchwała nr XXVI/185/2012 (link http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rurg&trejId=316&eid=211982),
  ponadto przyjęto "Regulamin konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (link http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rurg&trejId=316&eid=112456)

  - Liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016:
  104 uchwały w 2014 r.
  110 uchwał w 2015 r.
  87 uchwał w 2016 r.

  - W latach 2014-2016 przeprowadzono 3 konsultacje z mieszkańcami po jednej w każdym roku,

  - Nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - Nie utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - Wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), adres strony www BIP :
  Wyodrębnienie w budżecie Gminy Raba Wyżna środków stanowiących fundusz sołecki. (lhttp://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rurg&trejId=316&eid=297648),

  - Informacja o realizacji zadań również zgłoszonych w ramach funduszy sołeckich są zamieszczane w zarządzeniach wójta w/s przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia jst i tak:
  - za rok 2014 – Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 27.03.2015r., Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Raba Wyżna oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok. (link http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rzwg&trejId=316&eid=397347)
  - za rok 2015 – Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 30.03.2016r., Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Raba Wyżna oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok (link http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rzwg&trejId=316&eid=451798)
  - za rok 2016 – Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 29.03.2017r., Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Raba Wyżna oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok (link: http://gwrabawyzna.peup.pl/rejestry.seam?symbol=rzwg&trejId=316&eid=509061)

  - W naszej gminie nie funkcjonuje odrębnie budżet obywatelski (partycypacyjny) .

  Z poważaniem
  Z up. Wójta
  Robert Migiel
  Sekretarz Gminy

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL