'

Instytucja: RUDA MALENIECKA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUDA MALENIECKA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Odbiorca: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłane: 30.01.2018 21:50

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
  wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
  gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • dotyczy informacji publicznej przez RUDA MALENIECKA

  Witam Szanownych Państwa,
  W odpowiedzi na nadesłane pytania udzielam odpowiedzi:
  1) W Gminie Ruda Maleniecka nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej.
  2) W Gminie Ruda Maleniecka nie utworzono rady działalności pożytku
  publicznego.
  3) W naszej Gminie nie powołano rady oświatowej.
  4) W aktualnie obowiązującym Statucie Gminy Ruda Maleniecka jest
  załącznik dotyczący zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami. Statut jest udostępniony pod adresem:
  http://bip.rudamaleniecka.samorzady.pl/kat/id/23
  5) W poszczególnych latach miejscowa rada gminy podjęła następującą
  ilość uchwał: 2014 rok – 59, 2015 rok – 60, 2016 rok - 74.
  6) W latach 2014-2016 w Gminie Ruda Maleniecka nie przeprowadzono
  żadnych konsultacji z mieszkańcami,
  7) W Gminie Ruda Maleniecka nie działa młodzieżowa rada gminy.
  8) W Gminie Ruda Maleniecka nie działa rada seniorów.
  9) W Gminie Ruda Maleniecka nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. W tej
  sprawie na 2018 r. obowiązuje Uchwała Nr XXIV/152/2017 udostępniona pod
  adresem http://bip.rudamaleniecka.samorzady.pl/kat/id/209
  10)Gmina nasza nie tworzyła dotychczas budżetu obywatelskiego.

  Z poważaniem M.Banasik