Instytucja: 

RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2018-01-09 08:02

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

  Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski

  33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

  *
  *

  *Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  09.01.2018 r.*

  W Gminie Rzepiennik Strzyżewski:

  - obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
  https://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski,a,1263367,uchwala-nr-xxvi1712016-rady-gminy-rzepiennik-strzyzewski-z-dnia-25-listopada-2016-r-w-sprawie-okresl.html

  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

  - nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) ,

  - nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski w latach 2014-2016 przyjęła
  następującą liczbę uchwał:

  -w roku 2014 - 67,

  -w roku 2015 - 79,

  -w roku 2016 - 101

  - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016,

  -w roku 2014 - 1

  -w roku 2015 - 1

  -w roku 2016 - 5

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym)

  - nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym)

  - wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim)
  https://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski,a,1044207,uchwala-nr-v192015-rady-gminy-rzepiennik-strzyzewski-z-dnia-27-lutego-2015-r-w-sprawie-zgody-na-wyod.html

  *- *link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - *BRAK*

  - nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako
  konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty .

  - nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną
  konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,

  - w latach 2014-2016 nie wyodrębniono kwoty budżetu obywatelskiego
  (partycypacyjnego).

  Barbara Wołkowicz
  Inspektor UG

  W dniu 2018-01-11 o 12:01, {{ email }} pisze:
  --
  Barbara Wołkowicz
  Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski
  33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
  tel. 14 65 35 505
  e-mail: {{ email }}
  SEKRETARIAT
  14 65 35 501
  www.rzepiennik.pl