Instytucja: SKALBMIERZ

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKALBMIERZ

  Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu przesyła odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udostępnienie informacji publicznej :

  Ad.1. nie
  Ad.2. nie
  Ad.3. nie
  Ad.4. Uchwała Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr VII/24/2015 z dnia 26 marca 2015 r, link : http://www.skalbmierz.eobip.pl/bip_skalbmierz/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=1882&layout=1&page=0

  Ad.5. liczba uchwała przyjętych przez Radę Miejską w Skalbmierzu :
  - rok 2014 - 36 szt.
  - rok 2015 - 58 szt.
  - rok 2016 - 49 szt.
  Ad.6. liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami :
  - rok 2014 - 0
  - rok 2015 - 0
  - rok 2016 - 2
  Ad.7. nie
  Ad.8. nie
  Ad.9. Uchwała Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr VII/28/2015 z dnia 26 marca 2015 r, link : http://www.skalbmierz.eobip.pl/bip_skalbmierz/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=1886&layout=1&page=0

  Ad.10. nie dotyczy
  Ad.11. nie
  Ad.12 nie dotyczy
  Ad.13 nie dotyczy

  Załączniki