Instytucja: SŁUPIA KONECKA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez SŁUPIA KONECKA

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 30. 01.2018 r.(data wpływu) o udostępnienie
  informacji publicznej Urząd Gminy w Słupi Koneckiej udziela odpowiedzi jak
  niżej;

  1. W gminie obecnie obowiązuje uchwała, o której mowa w art. 19c ust.
  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -

  http://slupiakonecka.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_01/BIPF5630900B1A55FZ/2
  58.pdf

  2. W gminie na obecną chwilę nie utworzono gminnej rady pożytku
  publicznego;

  3. Nie została powołana gminna rada oświatowa;

  4. W gminie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami -
  http://slupiakonecka.biuletyn.net/archiwum/www.bip.slupiakonecka.pl/uchwaly/
  2016/124.pdf

  5. Liczba przyjętych uchwał przez Radę: Rok 2014- 66, Rok 2015- 74,
  Rok 2016- 65, Rok 2017- 109,

  6. W latach 2014 - 2016 przeprowadzono 5 konsultacji społecznych z
  mieszkańcami gminy,

  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów,

  9. W gminie wyodrębniono fundusz sołecki-
  http://slupiakonecka.biuletyn.net/archiwum/www.bip.slupiakonecka.pl/dokum58c
  1.html?typ_dok=10
  <http://slupiakonecka.biuletyn.net/archiwum/www.bip.slupiakonecka.pl/dokum58
  c1.html?typ_dok=10&id_wew_dok=2338> &id_wew_dok=2338

  10. Zarządzenia wójta - http://www.slupiakonecka.pl/

  11. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski.

  Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania e-maila.

  Z poważaniem. Marian Król. Sekretarz Gminy Słupia Konecka.