'

Instytucja: STRAWCZYN

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • IP - Gmina Strawczyn-Urząd Gminy Strawczyn przez STRAWCZYN

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na państwa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  informujemy co następuje.

  Ad.1 W gminie nie obowiązuje taka uchwała.

  Ad.2 W gminie utworzono Radę Działalności Pożytku Publicznego.

  Ad. 3 W gminie nie powołano Rady oświatowej.

  Ad. 4 W gminie obowiązuje uchwała.

  http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/20161104124559qdbnl4u87vba.PDF

  Ad. 5 Rada Gminy w Strawczynie:

  - w 2014 r. podjęła 75 uchwał,

  - w 2015 r. podjęła 77 uchwał,

  - w 2016 r. podjęła 94 uchwały.

  Ad. 6 Liczba przeprowadzonych konsultacji:

  - 2014 - 0

  -2015 -2

  -2016 -1

  Ad. 7 Rada Gminy w Strawczynie podjęła uchwałę Nr XXI/121/2016 w dniu 18
  maja 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz
  nadania statutu

  Ad. 8 Rada Gminy w Strawczynie podjęła uchwałę Nr XXI/122/2016 w dniu 18
  maja 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie oraz
  nadania jej statutu

  Ad. 9 W gminie wyodrębniono fundusz sołecki:
  http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/201404161504239vmhlilhitbg.pdf

  Ad. 10

  http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/201709261442020gzgb7zeez5s.pdf

  Ad. 11

  W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Ad.12

  W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Ad. 13

  W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  Z poważaniem,

  Anna Gad

  Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego

  Urząd Gminy Strawczyn

  Ul. Żeromskiego 16

  26-067 Strawczyn

  41 3038002 wew. 62

  Załączniki