Instytucja: 

TARNÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TARNÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 09.01.2018 08:02

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o09.01.2018 12:04

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

 • odpowiedź na wniosek przez TARNÓW

  Szanowni Państwo,

  odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazuję następujące dotyczące Gminy Tarnów:
  1.. Nie została podjęta uchwała dotycząca trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  2.. Nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego.
  3.. Nie została powołana rada oświatowa.
  4.. Nie została podjęta uchwała określająca zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
  5.. W roku 2014 Rada Gminy Tarnów podjęła 105 uchwał, w 2015 r – 138, w 2016 r. – 113 uchwał.
  6.. W latach 2014 – 2016 konsultacje z mieszkańcami dotyczyły przygotowania projektu rewitalizacji.
  7.. Młodzieżową Radę Gminy Tarnów utworzono Uchwałą Rady Gminy nr XII/98/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. - http://bip.gminatarnow.pl/index.php?id=407
  8.. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
  9.. Wyodrębniono w budżecie gminy Fundusz Sołecki – Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki http://bip.gminatarnow.pl/userfiles/file/sesje/2015/21.pdf . Zgodnie z art.2 ust. 3 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim, uchwała ta ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.
  10.. Tryb i harmonogram realizacji funduszu sołeckiego został określony w piśmie skierowanym do sołtysów, w którym określono także: wzór uchwały zebrania wiejskiego, wzór wniosku – z omówieniem jego elementów. Co roku w lipcu, sołtysi informowani są o wysokości środków Funduszu dla sołectwa na rok następny i terminie składania wniosków.
  11.. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Z poważaniem

  Alicja Kusior

  ******************************************************************************
  Alicja Kusior - Sekretarz Gminy Tarnów
  Urząd Gminy Tarnów
  ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
  {{ email }}

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security