'

Instytucja: MIŁORADZ

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁORADZ

  A.1431.6.2018

  W gminie obowiązuje uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu
  konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów
  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
  organizacji -
  http://miloradz.biuletyn.net/archiwum/www.pomorskie.eu/res/BIP/Miloradz/Uchw
  aly/11/wrz/wed_nov_30_12_04_11_cet_2011_55_resolution.pdf

  Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  Nie powołano gminnej rady oświatowej,

  Brak jest uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego,

  Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  Nie utworzono gminnej rady seniorów,

  Wyodrębniono fundusz sołecki -
  http://miloradz.biuletyn.net/archiwum/www.pomorskie.eu/res/BIP/Miloradz/Uchw
  aly/14/mar/fri_mar_28_07_38_11_cet_2014_246_resolution.pdf

  Zarządzenie w sprawie realizacji funduszu sołeckiego

  http://miloradz.biuletyn.net/archiwum/www.pomorskie.eu/res/BIP/Miloradz/Zarz
  adzenia/2006/12/paz/10_2012_ordin.pdf

  Na terenie gminy nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Rajmund Kossarzecki

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy w Miłoradzu

  ul. Żuławska 9

  82-213 Miłoradz

  NIP 579-001-50-78

  <http://www.miloradz.malbork.pl/> www.miloradz.malbork.pl

  tel. 55 271 15 31 wew. 12

  tel. 669 330 262

  Załączniki

 • odpowiedź przez MIŁORADZ

  A.1431.6.2018

  Wczoraj wysłałem Państwu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej. Pominąłem odpowiedź na pytanie:

  informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w latach 2014 - 2016,

  2014 - 80 uchwał,

  2015 - 65 uchwał,

  2016 - 84 uchwały,

  informacje o przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami w latach 2014 -
  2016,

  nie przeprowadzano konsultacji.

  Rajmund Kossarzecki

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy w Miłoradzu

  ul. Żuławska 9

  82-213 Miłoradz

  NIP 579-001-50-78

  <http://www.miloradz.malbork.pl/> www.miloradz.malbork.pl

  tel. 55 271 15 31 wew. 12

  tel. 669 330 262

  Załączniki