'

Instytucja: SKÓRCZ

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKÓRCZ

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarzgminy@skorcz.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 30.01.2018 21:51

  odczytano w dniu 31.01.2018 08:53.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKÓRCZ

  Skórcz, dnia 31.01.2018 r.

  OR.1431.1.2018

  Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  Dotyczy odpowiedź dla Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej z dnia 31.01.2018r.

  1. Pyt. W Gminie Skórcz obowiązuje uchwała Rady Gminy w Skórczu Nr
  IX/61/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy
  lokalnej link do uchwały poniżej:


  <http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/157414/Uchwa%C5%82
  a-IX_61_2016>
  http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/157414/Uchwa%C5%82a
  -IX_61_2016

  2. Pyt. W Gminie Skórcz nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego jednak zapis o możliwości jej powołania zamieszczony został w
  uchwale Rady Gminy w Skórczu Nr XXII/152/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie
  "Programu współpracy Gminy Skórcz z organizacjami pozarządowymi i
  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie - na rok 2018" link do uchwały poniżej:


  <http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/456292/Uchwa%C5%82
  a-XXII_152_2017>
  http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/456292/Uchwa%C5%82a
  -XXII_152_2017

  3. Pyt. W Gminie Skórcz nie powołano rady oświatowej.

  4. Pyt. W Gminie Skórcz obowiązuje Uchwała Rady Gminy w Skórczu Nr
  XIX/154/2012 z dnia 29.11.2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
  konsultowania z organizacjami
  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności

  pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - link do
  uchwały poniżej:


  <http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/155230/Uchwa%C5%82
  a-XIX_154_2012>
  http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/155230/Uchwa%C5%82a
  -XIX_154_2012

  5. Pyt. Informacja o liczbie pojętych uchwał przez Radę Gminy w Skórczu
  w poszczególnych latach

  a. 2014 - 53

  b. 2015 - 44

  c. 2016 - 51

  6. Pyt. Liczba przeprowadzonych konsultacji

  a. 2014 - 1

  b. 2015 - 3

  c. 2016 - 2

  7. Pyt. W Gminie Skórcz nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  8. Pyt. W Gminie Skórcz nie utworzono gminnej rady seniorów.

  9. Pyt. W gminie nie wyodrębniono funduszu sołeckiego - link do uchwały
  poniżej:


  <http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/158479/Uchwa%C5%82
  a-XIX_124_2017>
  http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/158479/Uchwa%C5%82a
  -XIX_124_2017

  10. Pyt. Brak zarządzeń odnośnie funduszu sołeckiego.

  11. Pyt. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  12. Pyt. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski w innej konstrukcji
  prawnej.

  13. Pyt. Nie było zabezpieczonej kwoty w budżecie gminy na budżet
  obywatelski.

  ------------------------

  Janina Klin

  Inspektor d/s obsługi Rady Gminy, promocji i rozwoju lokalnego oraz
  kultury, sportu i rekreacji

  Tel. 58 582 42 36

  Email: j.klin@gminaskorcz.pl

  Urząd Gminy w Skórczu

  www.gminaskorcz.pl <http://www.gminaskorcz.pl>

  http://www.gminaskorcz.biuletyn.net/

  https://pl-pl.facebook.com/Gmina-Skórcz-219958798127882/

  Załączniki