'

Instytucja: Sopot

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sopot

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska
  Warszawa

  Dzień dobry,
  Poniżej udzielamy odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznych:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  Ad Pkt 1
  3 września 2010r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Uchwała zamieszczona jest w BIP - prawo lokalne- uchwały Rady Miasta, a także na stronie miejskiej - organizacje pozarządowe- uchwały i zarządzenia dot. organizacji pozarządowych.
  poniżej link
  http://www.miasto.sopot.pl/multimedia/file/d2a885fdc53333470443b872b744f3e44df003b21288e5126ddf87eaac1034f3.pdf

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  Ad Pkt 2 - Nie utworzono Gminnej Rady działalności pożytku publicznego. Od 2006 r. funkcjonuje w Sopocie Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w skład którego wchodzą, w równej liczbie po trzech, przedstawiciele Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, Rady Miasta oraz Prezydenta

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  Ad Pkt 3 -- nie powołano rady oświatowej
  - powołano Młodzieżową Radę Oświatową uchwałą Nr XIV/158/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 16 grudnia 2011 r.

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  Ad Pkt 4- obowiązuje, poniżej link
  [http://bip.umsopot.nv.pl/public/front/bip_default/img/document_file.png] Uchwała NR XI/143/07<http://bip.umsopot.nv.pl/Download/get/id,12996.html>

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  Ad Pkt 5 - liczba uchwał podjętych w poszczególnych latach (uchwały z lat 2014-2016 są w BIP, na stronie www.miasto.sopot.pl<http://www.miasto.sopot.pl>):
  - 2014 r. - 122 uchwały
  - 2015 r. - 165 uchwał
  - 2016 r. - 141 uchwał

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  Ad Pkt 6 -
  W oparciu o uchwałę Rady Miasta Sopotu w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sopotu przeprowadzono następującą liczbę konsultacji w kolejnych latach:
  2014 - 2
  2015 - 2
  2016 - 1

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  Ad Pkt 7 - Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu została utworzona uchwałą Nr XIV/158/2011, działała w latach 2011-2013.

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  Ad Pkt 8 - na sesji Rady Miasta Sopotu w dniu 19 lutego br. zostanie rozpatrzony projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia rady seniorów.

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  Ad Pkt 9 - Nie wyodrębniono

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  Ad Pkt 10 - jak wyżej

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  Ad Pkt 11 -
  Rada Miasta Sopotu co roku podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat przyszłorocznego budżetu - są to konsultacje nazywane Budżetem Obywatelskim. Dotychczas uchwała sporządzana była w oparciu o uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sopotu z 2017 roku. Są to zatem 3 osobne uchwały wszystkie dostępne w BIP (http://bip.sopot.pl/Article/id,83.html) :
  [http://bip.sopot.pl/public/front/bip_default/img/document_file.png]Uchwała Nr XXXVII/510/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sopotu na temat Budżetu Miasta Sopotu na 2015 rok (343.6 KB)<http://bip.sopot.pl/Download/get/id,28231.html>

  Uchwała Nr VII/63/2015 (342.4 KB)<http://bip.sopot.pl/Download/get/id,28695.html> z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sopotu na temat Budżetu Miasta Sopotu na 2016 rok

  Uchwała Nr XVI/209/2016 z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sopotu na temat Budżetu Miasta Sopotu na 2017 rok<http://bip.sopot.pl/Download/get/id,32343.html>

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  Ad Pkt 12 - Od tego roku po zmianie ustawy o samorządzie gminnym budżet obywatelski będzie przeprowadzony w oparciu bezpośrednio o ustawę i obowiązek prowadzenie budżetu obywatelskiego wynikający bezpośrednio z ustawy która definiuje budżet obywatelski jako specjalną formę konsultacji.

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  Ad Pkt 13 -
  2014 - 4 mln zł
  2015 - 4 mln zł
  2016 - 4 mln zł

  Z poważaniem,
  Wojciech Zemła
  Sekretarz miasta Sopotu