Instytucja: 

BARTOSZYCE

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • udostępnienie informacji publicznej przez BARTOSZYCE

  Urząd Gminy Bartoszyce

  Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce,

  tel. 89 762 77 00, fax: 89 762 12 93

  <http://www.gmina-bartoszyce.pl> www.gmina-bartoszyce.pl; e-mail:
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Bartoszyce, 16 stycznia 2018 r.

  Nasz znak: OA.1431.4.2018

  Pan Szymon Osowski

  Pan Bartosz Wilk

  Członkowie zarządu

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Dotyczy: udostępnienie informacji publicznej.

  Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
  (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1764 ze zm.) dalej udip, odpowiadając na wniosek
  o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r., udzielam
  odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa wniosku:

  Odpowiedź na pytanie 1. NIE.

  Odpowiedź na pytanie 2. NIE.

  Odpowiedź na pytanie 3. NIE.

  Odpowiedź na pytanie 4 .TAK. Uchwała Nr XXIX/339/2017 Rady Gminy Bartoszyce
  z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bartoszyce (Dz.
  Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4129).

  Link:
  <http://bip.gmina-bartoszyce.pl/akty/58/271/w_sprawie_okreslenia_zasad_i_try
  bu_przeprowadzania_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_gminy_Bartoszyce/>
  http://bip.gmina-bartoszyce.pl/akty/58/271/w_sprawie_okreslenia_zasad_i_tryb
  u_przeprowadzania_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_gminy_Bartoszyce/

  (Menu przedmiotowe- Akty prawne - Akty prawa miejscowego - w wyszukiwarce w
  rubryce Nr aktu wpisać Nr aktu prawnego: XXIX/339/2017)

  Odpowiedź na pytanie 5. Rada Gmina Bartoszyce w roku 2014 podjęła 115
  uchwał, w roku 2015 - 128 uchwał, w roku 2016 - 126 uchwał.

  Odpowiedź na pytanie 6. Liczba konsultacji przeprowadzonych w Gminie
  Bartoszyce w poszczególnych latach: 2014 - 4, 2015 - 7, 2016 - 1.

  Odpowiedź na pytanie 7. NIE.

  Odpowiedź na pytanie 8. NIE.

  Odpowiedź na pytanie 9. W Gminie Bartoszyce nie wyodrębniono funduszu
  sołeckiego. Link:

  http://bip.gmina-bartoszyce.pl/10041/1151/Uchwaly_Rady_Gminy_podjete_na_sesj
  i_24_marca_2017_roku/

  (Menu przedmiotowe- Akty prawne -Uchwały Rady Gminy Bartoszyce -2017 rok -
  kadencja VII (2014-2018) -Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji 24 marca 2017
  roku - Uchwała Nr XXV/300/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 marca 2017 r.
  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
  budżecie gminy na rok 2018 )

  Odpowiedź na pytanie 10. Nie wydano zarządzeń.

  Odpowiedź na pytanie 11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Odpowiedź na pytanie 12. Nie dotyczy.

  Odpowiedź na pytanie 13. Nie dotyczy.

  Przekazuję w/w informację, w sposób i formie zgodnym z wnioskiem, tj. w
  formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
  <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  Sporządziła:

  P. Słupianek

  Z up. Wójta Gminy Bartoszyce

  /-/ Włodzimierz Kowalik

  SEKRETARZ GMINY

  Załączniki

  • image001_7ZCsbql.png