'

Instytucja: DYNÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedz na wniosek o udostępnienie inf. publ przez DYNÓW

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 9.stycznia
  2018 r. odpowiadamy:

  Uchwałę dot. Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
  podjęto 14 września 2016 r. nr XX/129/16 - BIP Gminy Miejskiej Dynów

  Ilość podjętych uchwał przez Radę Miasta ogółem: w 2014 - 73,

  2015 - 69,

  2016 - 61

  Na pozostały pytania odpowiedz negatywna - NIE

  Zofia Pantoł
  Sekretarz Gminy

  e-mail: sekretarz@dynow.pl <mailto:sekretarz@dynow.pl>

  Urząd Miejski w Dynowie

  ul. Rynek 2, 36-065 Dynów

  tel. 16 6521 093; fax: 16 6521 113

  www.dynow.pl <http://www.dynow.pl> ; www.bip.dynow.pl
  <http://www.bip.dynow.pl>

 • odpowiedz na wniosek o udostępnienie inf. publ. z 8.01.2018 r. przez DYNÓW

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 9.stycznia
  2018 r. odpowiadamy:

  Uchwałę dot. Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

  Ilość podjętych uchwał przez Radę Miasta ogółem: w 2014 - 73,

  2015 - 69,

  2016 - 61

  Na pozostały pytania odpowiedz NIE

  Zofia Pantoł
  Sekretarz Gminy

  e-mail: <mailto:sekretarz@dynow.pl> sekretarz@dynow.pl

  Urząd Miejski w Dynowie

  ul. Rynek 2, 36-065 Dynów

  tel. 16 6521 093; fax: 16 6521 113

  <http://www.dynow.pl> www.dynow.pl; <http://www.bip.dynow.pl>
  www.bip.dynow.pl

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DYNÓW

  Twoja wiadomość

  Do: urzad_miasta@dynow.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:49.