Instytucja: TUCHOMIE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź informacja publiczna przez TUCHOMIE

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek z dn. 31 stycznia 2018 r., o udostępnienie
  informacji publicznej, w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi Wójta
  Gminy Tuchomie (pismo z dn. 8 lutego 2018 r., znak OP.1431.7.2018).

  Poniżej także treść odpowiedzi, celem umożliwienia łatwego skorzystania
  z linków wskazanych w piśmie.

  W odpowiedzi na wniosek z dn. 31 stycznia 2018 r. o udostępnienie
  informacji publicznej, poniżej przedstawiam stosowne informacje w
  zakresie dotyczącym Gminy Tuchomie:

  1)w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie);

  2)nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

  3)nie powołano w gminie rady oświatowej;

  4)w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami -  poniżej adres strony www (link) BIP, pod
  którym jest dostępna ta uchwała:

  http://bip.tuchomie.pl/Article/get/id,19709.html

  5)Rada Gminy Tuchomie podjęła w poszczególnych latach następującą liczbę
  uchwał:

  rok 2014: 74;rok 2015: 87;rok 2016: 71;

  6)w latach 2014 – 2016 z mieszkańcami gminy nie przeprowadzono
  konsultacji na podstawie w/w uchwały ze względu na fakt, że uchwała ta
  obowiązuje od końca roku 2016.

  7)nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

  8)nie utworzono gminnej rady seniorów;

  9)w gminie wyodrębniono fundusz sołecki -  poniżej adres strony www
  (link) BIP, pod którym jest dostępna stosowna uchwała:

  http://bip.tuchomie.pl/Article/get/id,18567.html

  10)poniżej linki do obowiązujących zarządzeń Wójta Gminy Tuchomie,
  wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:

  http://bip.tuchomie.pl/Article/get/id,18763.html

  http://bip.tuchomie.pl/Article/get/id,18776.html

  http://bip.tuchomie.pl/Article/get/id,20131.html

  11)w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty;

  12)w nie gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami;

  13)w latach 2014-2016 nie wyodrębniono finansowo budżetu obywatelskiego.

  Z poważaniem,

  --

  Załączniki