Instytucja: 

RACZKI

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna przez RACZKI

  Urząd Gminy Raczki

  Raczki dn. 05.02.2018 r.

  Plac Kościuszki 14

  16-420 Raczki

  ORG.1431.6.2018

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Urząd Gminy Raczki na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 roku.

  - nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

  - nie powołano w gminie rady oświaty;

  - obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (BIP Raczki, uchwała NR XV/80/12 uchwały Rady Gminy (2010-2014);

  - przyjęte uchwały 155;

  - liczba konsultacji 2;

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

  - nie utworzono gminnej rady seniorów;

  - obowiązuje UCHWAŁA NR XX/170/17 RADY GMINY RACZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku, link do uchwały http://www.bip.raczki.pl/upload/uchw_XX_170_17.pdf

  Natomiast uchwała dotycząca roku 2019 zostanie podjęta w stosownym czasie, zgodnie z obowiązującym terminem podanym w ustawie o funduszu sołeckim.

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania i odczytania niniejszej wiadomości. W przypadku nie potwierdzenia otrzymania wiadomości w terminie 7 dni odpowiedź zostanie udzielona również w wersji tradycyjnej.

  z poważaniem

  Emilia Tertel
  Podinspektor
  ___________________
  Urząd Gminy Raczki
  Plac Kościuszki 14
  16-420 Raczki
  875686413

  Załączniki

  • Emilia_Tertrel.vcf