'

Instytucja: WYSOKIE MAZOWIECKIE

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej-odpowiedź przez WYSOKIE MAZOWIECKIE

  Wysokie Mazowieckie, dnia 19.02.2018 r.

  OR.1431.1.2018


  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  sprawa-6667@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  z dnia 30.01.2018 r. udzielam następujących informacji:

  - Ostatnia obowiązująca uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy
  Gminy Wysokie Mazowieckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  określonymi w ustawie
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, link:
  http://ug.wysokiemazowieckie.pbip.pl/?event=informacja
  <http://ug.wysokiemazowieckie.pbip.pl/?event=informacja&id=4584> &id=4584 ,

  - W gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,

  - W gminie nie powołano rady oświatowej,

  - W gminie obowiązują: uchwała Nr 11/IV/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z
  dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia
  konsultacji z mieszkańcami Gminy Wysokie Mazowieckie, link:
  http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2011/904/, zmieniona uchwałą
  Nr 139/XIII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2011 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia
  konsultacji z mieszkańcami Gminy Wysokie Mazowieckie,

  link: http://ug.wysokiemazowieckie.pbip.pl/?event=informacja
  <http://ug.wysokiemazowieckie.pbip.pl/?event=informacja&id=2305> &id=2305 ,

  - informacja o liczbie przyjętych uchwał przez Radę Gminy w poszczególnych
  latach:

  2014-59 uchwał, 2015-77 uchwał, 2016-76 uchwał,

  - informacje o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach:

  - brak przeprowadzonych konsultacji,

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  - nie utworzono gminnej rady seniorów,

  - W gminie wyodrębniono fundusz sołecki. Obowiązująca uchwała w nr 92/XIV/16
  Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
  budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

  link: http://ug.wysokiemazowieckie.pbip.pl/?event=informacja
  <http://ug.wysokiemazowieckie.pbip.pl/?event=informacja&id=4215> &id=4215

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Otrzymują:

  1. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa
  <mailto:sprawa-6667@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  sprawa-6667@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  2. a/a

  Załączniki