'

Instytucja: NISKO

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NISKO

  *Sz. P. Szymon Osowski*

  *Sz. P. Bartosz Wilk*

  *Stowarzyszenie Sieć Obywatelska *

  *Watchdog Polska*

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  informuję, że:

  1) W Gminie Nisko nie była podejmowana Uchwała dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej;

  2) Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

  3) Nie powołano w gminie rady oświatowej;

  4) W Gminie Nisko podjęta została UchwałaNr XXIII/158/16 Rady Miejskiej
  w Niskuw sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami
  Gminy i Miasta Nisko- adres strony http://www.nisko.pl/budzet-obywatelski;

  5) W latach2014 – 2016 Rada Miejska w Nisku podjęła: w 2014 r -
  83Uchwały, w 2015 r. - 104 Uchwały, w 2016 r - 120 Uchwał.;

  6) W 2014 przeprowadzono 0 konsultacji z mieszkańcami,

  - w 2015 r. przeprowadzono 7 konsultacji z mieszkańcami,

  - w 2016 r. przeprowadzono 6 konsultacji z mieszkańcami;

  7) Nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

  8) Nie utworzono gminnej rady seniorów;

  9) Wyodrębniono w gminie fundusz sołecki – Uchwała Nr XLII/342/17 Rady
  Miejskiej w Nisku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

  10) W Gminie Nisko funkcjonuje budżet obywatelski na podstawie Uchwały
  Nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w
  Niskuhttp://www.nisko.pl/budzet-obywatelski;;

  11)W 2014 – 0,-zł

  - w 2015 – 0,- zł

  - w 2016 r- 0,- zł

  - w 2017 r. .na budżet obywatelski przeznaczono kwotę 600 000,- zł

  Urszula Owanek

  Inspektor ds. Kancelaryjno-technicznych

  Gmina i Miasto Nisko

  Tel. 15 841 56 43