'

Instytucja: RADOMYŚL NAD SANEM

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADOMYŚL NAD SANEM

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@radomysl.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:52

  odczytano w dniu 2018-01-31 08:28.

 • Odpowiedź na wniosek przez RADOMYŚL NAD SANEM

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.01.18r.Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem informuje co następuje:
  - Rada Gminy w dniu 24.10.17r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/196/2017 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu “Nowa Inicjatywa Dla Odnowy Wsi” (uchwała jest dostępna na stronie internetowej www.radomysl.pl w BIP w zakładce Prawo Lokalne – Uchwały)
  - Nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego.
  - Nie powołano rady oświatowej.
  - Obowiązuje uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w Gminie Radomyśl n.Sanem Nr X/108/03 podjęta przez Radę Gminy w dniu 22.10.03r. ( w załączeniu skan uchwały).
  - W 2014 r. Rada Gminy podjęła 90 uchwał, w 2015 r. – 68, w 2016r. – 63.
  - W 2014r. nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami, w 2015r. przeprowadzono – 4, a w 2016r. – 1.
  - Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
  - W gminie wyodrębniono fundusz sołecki na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/274/2014 z dnia 20.03.14r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (uchwała jest dostępna na stronie internetowej www.radomysl.pl w BIP w zakładce Prawo Lokalne – Uchwały).
  - Organ wykonawczy nie wydał żadnych zarządzeń dotyczących realizacji funduszu sołeckiego.
  - W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Z poważaniem
  Piotr Chodur
  Biuro obsługi Rady Gminy

  Załączniki