Instytucja: STALOWA WOLA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek przez STALOWA WOLA

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem,

  *Marcin Uszyński*
  inspektor ds. kontroli zarządczej,
  dostępu do informacji publicznej
  i cyfryzacji Urzędu Miasta
  tel. 15 643 35 92

  *Gmina*

  *Stalowa Wola*

  CHROŃ ŚRODOWISKO, jeśli nie musisz, nie drukuj tej wiadomości.

  Niniejsza wiadomość (łącznie z załącznikami) może zawierać poufne,
  zastrzeżone, uprzywilejowane i / lub służbowe informacje. Informacje te
  są przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez osoby lub podmioty
  wskazane powyżej. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości,
  proszę powiadom natychmiast nadawcę i usuń wiadomość wraz z
  załącznikami. Ujawnianie, powielane, dystrybucja lub inne wykorzystanie
  tej wiadomości lub załączników przez osobę lub podmiot inny niż
  zamierzony odbiorca jest zabronione.

  Thismessage (including any attachments) may contain confidential,
  proprietary, privileged and/or business information. The information is
  intended to be for the use of the individual or entity designated above.
  If you are not the intended recipient of this message, please notify the
  sender immediately, and delete the message and any attachments. Any
  disclosure, reproduction, distribution or other use of this message or
  any attachments by an individual or entity other than the intended
  recipient is prohibited.

  Załączniki