'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@wielopole.itl.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:52

  odczytano w dniu 2018-01-31 10:45.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

  Szanowni Państwo,
  Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, w odpowiedzi na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej złożony przez Stowarzyszenie Sieć
  Obywatelska Watchdog Polska udzielając odpowiedzi na zawarte w treści
  wniosku pytania, przekazuje następujące informacje:

  W Gminie Wielopole Skrzyńskie:
  - nie została podjęta uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i
  o wolontariacie,
  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
  - nie powołano rady oświatowej,
  - obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  społecznych z mieszkańcami, dostępna na stronie
  www.wielopole.bip.gmina.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy
  (tj. Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29
  września 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie),
  - Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim podjęła w 2014 roku 64 uchwały, w
  2015 roku 71 uchwał i w 2016 roku 81 uchwał,
  - w latach 2014 - 2016 nie były przeprowadzone konsultacje z
  mieszkańcami,
  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  - nie utworzono gminnej rady seniorów,
  - wyodrębniono w gminie fundusz sołecki - obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego dostępna jest na
  stronie www.wielopole.bip.gmina.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy
  (tj. Uchwała Nr XLI/228/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25
  marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
  sołeckiego w budżecie Gminy Wielopole Skrzyńskie),
  - brak zarządzeń organu wykonawczego wydanych w związku z realizacją
  funduszu sołeckiego
  (fundusz sołecki realizowany jest na podstawie uchwał zebrań wiejskich),
  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski rozumiany jako konsultacje
  społeczne w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na
  wskazane przez mieszkańców projekty ani w oparciu o inną konstrukcję
  prawną niż konsultacje z mieszkańcami.

  Z poważaniem
  Beata Ozga
  Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim