Instytucja: WOJASZÓWKA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez WOJASZÓWKA

  SG.1431.5.2018

  *
  *

  *Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa
  *

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30
  stycznia 2018 r., odnosząc się do poszczególnych pytań zawartych we
  wniosku,informuję:

  - w Gminie Wojaszówka nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej, - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i
  o wolontariacie), - nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust.
  1 Prawa oświatowego), /- /w gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i
  trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy
  o samorządzie gminnym),// - liczba przyjętych uchwał przez radę w
  poszczególnych latach: 2014 - 82; 2015 - 95; 2016 - 88,/- /liczba
  przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014
  - 1;2015 - 1; 2016 - 1, - nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b
  ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - nie utworzono gminnej rady
  seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - nie
  wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim),
  https://wojaszowka.bip.gov.pl/uchwaly-rady-gminy-2017/84977_uchwala-nr-xxix-253-2017-rady-gminy-wojaszowka-23-marca-2017-r.html
  - brak zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją
  funduszu sołeckiego w gminie, - w gminie nie funkcjonuje budżet
  obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne,
  oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z
  budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, - nie funkcjonuje
  w gminie budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną
  konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, - nie dotyczy. Z
  poważaniem Iwona Stefanik Sekretarz Gminy Wojaszówka