'

Instytucja: ŁĄCK

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁĄCK

  Urząd Gminy w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  informuje:

  Ad. 1 W Gminie Łąck obowiązuje uchwała dot. kryteriów oceny wniosków o
  realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 19 c ust. 1 ustawy o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Adres strony www.
  http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxii-223-2017.pdf ,

  Ad.2 W Gminie Łąck nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego zgodnie z art. 41 e ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie,

  Ad. 3 W Gminie Łąck nie powołano Gminnej Rady Oświatowej

  Ad. 4 W Gminie Łąck obowiązuje uchwała Rady Gminy Łąck dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, adres strony
  http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/vi-56-2011ebe0.pdf ,

  Ad. 5 W latach 2014-2016 Rada Gminy Łąck podjęła 251 uchwał

  Ad. 6 W latach 2014-2016 przeprowadzono 15 konsultacji z mieszkańcami Gminy
  Łąck

  Ad. 7 Gmina Łąck utworzyła Młodzieżową Radę Gminy

  Ad. 8 W Gminie Łąck nie utworzono Gminnej Rady Seniorów

  Ad. 9 W Gminie Łąck nie wyodrębniono funduszu sołeckiego

  Ad. 10 W Gminie Łąck nie funkcjonuje budżet obywatelski

  Z poważaniem

  Agnieszka Woźniak

  Sekretarz Gminy Łąck