Instytucja: KOLONOWSKIE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOLONOWSKIE

  Twoja wiadomość

  Do: umig@kolonowskie.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 08:03

  odczytano w dniu 2018-01-10 07:46.

 • odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej przez KOLONOWSKIE

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  9 stycznia 2018 r. poniżej informuję, iż:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
  19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
  jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
  dostępna ta uchwała;

  Tak. Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXX/253/17 z dnia 4.12.2017 r.
  www.bip.kolonowskie.pl <http://www.bip.kolonowskie.pl> zakładka: Akty
  prawne/Uchwały RM VII Kadencji (Sesja Nr 30 z dn. 4 grudnia 2017 r.),

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

  Nie,

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego);

  Nie,

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała;

  Tak. Uchwała Rady Miejskiej Kolonowskiego Nr XXV/226/17 z dn. 26.06.2017 r.
  www.bib.kolonowskie.pl <http://www.bib.kolonowskie.pl> zakładka: Akty
  prawne/Prawo miejscowe/Prawo miejscowe w 2017 r.

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016;

  Rok 2014 - 94 szt., rok 2015 - 80 szt., rok 2016 - 88 szt.

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  Rok 2014 - 3 szt., rok 2015 - 3 szt., rok 2016 - 3 szt.

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym);

  Nie.

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym);

  Nie

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim), a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
  (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeżeli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;

  Tak. Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr IV/17/15 z dn. 9.02.2015 r.
  www.bip.kolonowskie.pl <http://www.bip.kolonowskie.pl> zakładka: Akty
  prawne/Uchwały RM VII Kadencji (Sesja Nr 3 z dn. 9 lutego 2015 r.),

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie;

  Tak. Zarządzenie Burmistrza Kolonowskiego Nr.Or.0050.95.2014 z dn. 16
  września 2014 r. www.bip.kolonowskie.pl <http://www.bip.kolonowskie.pl>
  zakładka Archiwum Aktów prawnych/Zarządzenia Burmistrza (Zarządzenia
  Burmistrza w 2014 r.).

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty, a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego);

  Nie.

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny);

  Nie.

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
  latach 2014-2016;

  Nie.

  Pozdrawiam

  Maria Bednorz

  Insp. ds. obsługi władz gminy

  Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem

  ul. ks. Czerwionki 39

  47-110 Kolonowskie

  Tel nr 77 4611140 w. 27