'

Instytucja: MIŃSK MAZOWIECKI

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŃSK MAZOWIECKI

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@minskmazowiecki.pl> o 2018-01-30 21:52

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-01-31 08:14

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŃSK MAZOWIECKI

  IN.1431.10.2018.AW
  Dzień dobry,
  Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.01.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu - 31.01.2018r.) niniejszym informuję, że:
  Ad. 1) http://archiwum.bip.minskmazowiecki.pl/PDF/UCHWA_A_XI_71_15_2015_10_22.PDF
  Ad. 2)
  W Gminie Mińsk Mazowiecki nie została utworzona Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.
  Ad. 3)
  W Gminie Mińsk Mazowiecki nie powołano Rady Oświatowej.
  Ad. 4)
  http://archiwum.bip.minskmazowiecki.pl/PDF/UCHWA_A_XXIX_261_13_2013_09_26.PDF
  Ad. 5)
  Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podjęła:
  - w 2014 roku - 104 uchwały
  - w 2015 roku - 84 uchwały
  - w 2016 roku - 98 uchwał
  Ad. 6)
  Ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych:
  - 2014 rok - 2
  - 2015 rok - 1
  - 2016 rok - 1
  Ad. 7)
  W Gminie Mińsk Mazowiecki nie utworzono Młodzieżowej Rady Gminy.
  Ad. 8)
  W Gminie Mińsk Mazowiecki nie utworzono Rady Gminy Seniorów
  Ad. 9)
  http://archiwum.bip.minskmazowiecki.pl/PDF/UCHWA_A_V_22_15_2015_02_19.PDF
  Ad. 10)
  Nie dotyczy
  Ad. 11)
  W Gminie Mińsk Mazowiecki nie funkcjonuje Budżet Obywatelski (Partycypacyjny)
  Ad. 12)
  Nie dotyczy
  Ad. 13)
  Nie dotyczy
  Z poważaniem,
  Albert Woźnica
  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  tel. (25) 756 25 38